Učební plán

Z učebního plánu ZŠ je patrné všeobecné zaměření školy jako vhodná průprava na gymnaziální studium jakékoliv profilace. Důraz je kladen na předměty, s nimiž se žák bude setkávat po celý scvůj život.

Učební plán vychází ze školního vzdělávacího programu. AKADEMIA na základě průběžné recepce oficiálních materiálů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a na základě potřeb žáků podporuje všeobecnou stránku vzdělávání. Zvýšenou hodinovou dotaci oproti běžným školám tedy má anglický jazyk (jako základní komunikační prostředek v dnešním světě), český jazyk a literatura (z důvodu podpory tzv. funkční gramotnosti žáků), matematika (pro podporu logického myšlení), postupně druhý cizí jazyk (němčina, ruština nebo španělština) a informační technologie (jako nezbytná výbava do současného světa) či společenskovědní základ. Po celou dobu studia mají žáci rovněž možnost navštěvovat nepovinné předměty (uměleckého, jazykově-literárního či sportovního zaměření).

Na stránku Institutu Na stránku mateřské školy Na stránku základní školy Na stránku gymnázia
Česky English