Učení v souvislostech – cesta k úspěchu!

Od dubna 2012 realizujeme na naší škole projekt s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, který je zaměřen na podporu studentů se specifickými vzdělávacími potřebami, při jejich snaze o kvalitní porozumění souvislostem průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Projektový tým v rámci několika celků aktivit připravuje výstupy pro prezenční i distanční výuku. V první zmiňované oblasti jde především o tvorbu audiovizuálních interaktivních prezentací pro moderní techniku SMART Board a SMART Response, kterou jsme zakoupili z dotace projektu. Díky možnosti vytvářet prezentace v autorském software SMART Notebook můžeme představit složité souvislosti a problematiku průřezového tématu poutavým a moderním způsobem, který má za cíl ulehčit porozumění tematickým okruhům VMEGS studentům se speciálními vzdělávacími potřebami.

V kombinaci s vytvářenými pracovními listy vytvoří prezentace pro interaktivní učení komplexní způsob moderního vzdělávání, jehož výsledkem jsou studenti uvědomující si globální a mezinárodní souvislosti aktuálních celospolečenských problémů přírodního i hospodářsko-politického charakteru.

Druhým způsobem projektové podpory studentů je soubor e-learningových kurzů, cvičení, testů a kvízů, které slouží pro práci v mimoškolním prostředí. Studenti, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů účastnit přímé výuky nebo potřebují pro správné a trvalé pochopení probírané problematiky časté opakování, dostávají do rukou moderní e-learningové kurzy vytvářené projektovým týmem pomocí softwarových aplikací Adobe E-learning Suite 2. V rámci své domácí přípravy a opakování studenti pracují v elektronickém prostředí, seznamují se s doplňujícími informacemi, opakují probranou látku a díky množství odkazů do prostředí internetu se seznamují se souvislostmi jednotlivých problémů.

Konečně, třetí významnou kapitolou naší práce je vytvoření e-learninogvého modulu „Jak úspěšně studovat“, který formou e-learningu (umožňujícího individuální tempo s možností promyslet si své názory bez omezení časem vyučovací hodiny) představuje studentům hlavní problémové oblasti úspěšného studia, správné školní přípravy a organizace školních i mimoškolních činností.

Pomocí jednotlivých e-learningových kurzů, sebehodnotících testů a praktických cvičení mají studenti možnost porozumět lépe své vlastní osobnosti a účelněji pracovat na tvorbě těch správných studijních návyků.

Další informace a výstupy projektu jsou dostupné na webovém portálu www.uvs.webnode.cz

Bc. Tomáš Chládek, projektový manažer Vzdělávacího institutu INTEGRA

Na stránku Institutu Na stránku mateřské školy Na stránku základní školy Na stránku gymnázia
Česky English