Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb I CESTA ZNAMENÁ CÍL

ŠVP je sestaven pro žáky našeho gymnázia s cílem vytvořit takové podmínky vzdělávací cesty, které umožní rozvíjení všech klíčových kompetencí – kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální, kompetence občanské i pracovní.

Učíme naše žáky vybírat nejdůležitější informace z učebních a odborných textů, pracovat se slovníky, encyklopediemi, vedeme žáky ke zvolení vhodné strategie učení. Učíme je, aby uměli své poznatky využívat v praxi, dokázali pracovat nejen samostatně, ale i ve skupině, aby cítili zodpovědnost za své výsledky. Žáci jsou vedeni ke schopnosti a dovednosti identifikovat problém, nacházet cesty k jeho řešení. Učí se vhodně formulovat a vyjadřovat své myšlenky, volit přiměřené komunikační prostředky, vyhodnocovat správně komunikační situace, učí se i naslouchat druhým a respektovat jejich názor, vhodně reagovat a zapojovat se do diskuze. Žáky vedeme k toleranci, respektu a prosociálnímu chování a jednání.

Program je v souladu s RVP ZV (rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání) a jeho obsah bude modifikován podle individuálních potřeb jednotlivých žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Zvolené výchovné a vzdělávací strategie vedou nejen k rozvíjení kompetencí, ale především k rozvíjení osobnostních a sociálních dovedností každého žáka. Při výuce klademe důraz na komunikaci, logické myšlení, schopnost učení se v souvislostech a schopnost využívat získaných znalostí a dovedností v praktickém životě. Žáky vedeme k uvědomění si celoživotního vzdělávání.
Při tvorbě i vlastní aplikaci ŠVP jsme kladli a stále klademe důraz na získávání schopností a dovedností uplatnit své znalosti a vědomosti v následném studiu na vysokých školách , při hledání povolání i při vytváření partnerských vztahů v budoucím praktickém životě.

Základní vzdělávání aplikované na nižším stupni gymnázia je rozděleno na vzdělávací oblasti:

  • Jazyk a jazyková komunikace
  • Matematika
  • Informační a komunikační technologie
  • Člověk a společnost, umění a kultura
  • Člověk a příroda a zdraví
  • Člověk a svět práce

Do každé vzdělávací oblasti jsou přiřazeny vzdělávací obory (předměty).
Povinnou součástí školního vzdělávacího programu jsou tzv. průřezová témata (Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova), která reagují na aktuální problémy současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání, pomáhají rozvíjet osobnost žáků v oblasti postojů a hodnot.

Každé z uvedených průřezových témat je rozpracováno do tématických okruhů. Ty procházejí napříč vzdělávacími oblastmi, umožňují propojení vzdělávacích obsahů a přispívají tak ke komplexnímu vzdělávání žáků. Některá průřezová témata se stala na naší škole samostatným předmětem, jiná jsou integrativní součástí vzdělávacího obsahu již zavedených vyučovacích předmětů.
Rámcový učební plán vycházející z RVP ZV určuje povinnou časovou dotaci, pro jednotlivé vzdělávací oblasti, je zpracován do učebního plánu a tím vzniká časová hodinová dotace pro jednotlivé vyučovací předměty

V současné době je ŠVP připraven jak pro žáky nižšího stupně gymnázia / vyššího stupně ZŠ, tak i pro žáky vyššího stupně gymnázia. S jeho přípravou, které předcházelo vzdělávání pedagogů, analýza školního prostředí (SWOT), jsme začali již ve školním roce 2005/2006. Máme za sebou první školní rok (2006/2007), kdy jsme si náš ŠVP mohli začít ověřovat v praxi – rok před zákonem daným termínem uvedení.

Samotná tvorba i současná implementace probíhá s podporou ESF.

Na stránku Institutu Na stránku mateřské školy Na stránku základní školy Na stránku gymnázia
Česky English