Učíme o Moravě

Projekt ESF "Jak učit Moravany o Moravě - moderně a evropsky"


Vzdělávání řídících pracovníků ve školství

V současné době probíhá příjem přihlášek do kurzů DVPP!


Příroda v obrazech

Propojení a implementace průřezových témat mediální a environmentální výchovy


Učení v souvislostech – cesta k úspěchu!

Od dubna 2012 realizujeme na naší škole projekt s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, který je zaměřen na podporu studentů se specifickými vzdělávacími potřebami, při jejich snaze o kvalitní porozumění souvislostem průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.


EU peníze středním školám

Gymnázium INTEGRA úspěšně zažádalo o dotaci určenou ke zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Pod obecně známým názvem „EU peníze středním školám“ či jednoduše „šablony“, se skrývá mnoho možností, jak podpořit moderní vzdělávání našich žáků, vybavit učitele novými znalostmi a dovednostmi a začlenit do výuky nové informační technologie a práci s elektronickými materiály.


CLIL

Integra se účastní dalšího projektu ESF


Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb I CESTA ZNAMENÁ CÍL

ŠVP je sestaven pro žáky našeho gymnázia s cílem vytvořit takové podmínky vzdělávací cesty, které umožní rozvíjení všech klíčových kompetencí – kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální, kompetence občanské i pracovní.


Zelená učebna

V rámci oslav 15. výročí založení gymnázia INTEGRA přestřihla na červnové Zahradní slavnosti paní náměstkyně primátora Dr. Barbora Javorová oranžovou pásku ke zbrusu nově upravené části školní zahrady.


Na stránku Institutu Na stránku mateřské školy Na stránku základní školy Na stránku gymnázia
Česky English