Kompas pro život aneb i cesta znamená cíl

Pedagogové Gymnázia AKADEMIA vytvořili hned dva kvalitní školní vzdělávací programy:

I. Kompas pro život aneb i cesta znamená cíl

II. Kompetence, komunikace, konkurenceschopnost

Ten první, Kompas pro život aneb i cesta znamená cíl, byl jako pilotní vytvořen pro nižší stupeň gymnázia již v roce 2006 a od této doby se osvědčil. Každý školní rok s sebou přináší pro vzdělávací program nové nápady a myšlenky, vzdělávací program tak vyžaduje úpravy a doplňování. Pořád ale platí, že je obsahově připraven reagovat na individuální potřeby žáků a vede k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí.

V roce 2009 měl premiéru školní vzdělávací program pro studenty vyššího stupně gymnázia. Jeho název Kompetence, komunikace, konkurenceschopnost, doplněný motivačním podtitulem „Učíme se být úspěšnými …“, vypovídá o naší připravenosti provést studenty následnými čtyřmi roky k maturitní zkoušce a ukázat jim cestu k celoživotnímu vzdělávání.

Oba vzdělávací programy jsou v souladu s doporučením Rámcových vzdělávacích programů (RVP ZV, RVP G ), oba mají společný cíl – poskytnout dostatek informací, aby byl utvořen základ kvalitních znalostí, rozvíjení dovedností a utváření postojů.

Na nižším i na vyšším stupni gymnázia jsou vytvořeny vzdělávací oblasti, z nichž vychází jednotlivé vzdělávací obory (předměty). Rozložení výuky do hodin nabízí Učební plán.

Výukou se prolínají průřezová témata, která jsou významnou součástí vzdělávání. Na nižším stupni jsou s výjimkou Mediální výchovy integrována do jednotlivých předmětů, na vyšším stupni jsou integrována do předmětů všechna včetně všech svých tematických okruhů. Na obou stupních došlo i k integraci obsahu některých předmětů do jiných. Vše ale nejlépe vystihují přímo jednotlivé ŠVP.

Zvolené výchovné a vzdělávací strategie, tedy metody a formy práce, vedou u žáků k rozvíjení kompetencí i rozvoji osobnostních a sociálních dovedností. Při výuce klademe důraz na komunikaci, logické myšlení, schopnost učení se v souvislostech a schopnost využívat získaných znalostí a dovedností v praktickém životě.

Učíme naše žáky vybírat nejdůležitější informace z učebních a odborných textů, pracovat se slovníky, encyklopediemi, vedeme žáky ke zvolení vhodné strategie učení. Učíme je, aby uměli své poznatky využívat v praxi, dokázali pracovat nejen samostatně, ale i ve skupině, aby cítili zodpovědnost za výsledky své práce. Žáci se učí vhodně formulovat a vyjadřovat své myšlenky, volit přiměřené komunikační prostředky, vyhodnocovat správně komunikační situace, učí se i naslouchat druhým a respektovat jejich názor, vhodně reagovat a zapojovat se do diskuze. Žáky vedeme k toleranci, respektu a kamarádskému chování a jednání.

V současné době jsme na naší škole v době udržitelsnosti projektu pod názvem "Příroda v obrazech", jehož významnou částí je propojení průřezových témat Mediální výchovy a Environmentální výchovy a jejich začlenění do výuky. Humanitní složku ŠVP podporuje projekt "Učíme o Moravě". Oba projekty proběhly s podporou ESF.

Jsme připraveni dojít ke společnému cíli zvanému maturita a dát všem našim žákům možnost nastoupit cestu k dalšímu vzdělávání.

Na stránku Institutu Na stránku mateřské školy Na stránku základní školy Na stránku gymnázia
Česky English