Studium

Studium na osmiletém nebo čtyřletém všeobecném gymnáziu je udčeno žákům, kteří úspěšně ukončili 5. nebo 9. ročník základní školy a mají zájem o nadstandardní vzdělávání. Zaměření je všeobecné, přírodovědná i humanitní složka je vyvážena. Cílem je kvalitně připravovat žáky na státní maturitu a vysokoškolské studium. Průměr školy je dlouhodobě 15 žáků ve třídě, maximálně však 20 žáků na nižším stupni gymnázia (25 žáků na vyšší stupni).

Důraz v hodinové dotaci je kladen na cizí jazyky - nadstandardně dotovaný anglický jazyk mají žáci od primy, německý, španělský či ruský jazyk přibývá v sekundě, od kvarty jsou zařazeny hodiny konverzace s rodilým mluvčím. Značnou pozornost věnuje naše škola informačním technologiím, které jsou vyučovány aproboavným pedagogem v moderně vybavené učebně od primy do sexty jako povinný předmět, dále je možnost volitelného semináře. Velký důraz je tedy kladen na předměty, z nichž studenti budou pravděpodobně maturovat – český a anglický jazyk, matematika, informatika, základy společenských věd.

Na úvod studia věnují naši odborníci pozornost tomu, jak se učit. Každoročně v září odjíždějí žáci primy a sekundy (popř. prvního ročníku čtyřletého běhu studia) na seznamovací pobyt.

V průběhu studia mají žáci možnost účastnit se jazykově zaměřených kurzů v zahraničí – hlavně v anglicky i německy mluvících zemích. Součástí studia je výběrový lyžařský výcvikový kurz a letní sportovní kurz. Důležitou částí výuky jsou humanitní a přírodovědné projektové výuky a mnoho dalších projektů.

V septimě a ještě větší měrou v oktávě si studenti mohou vybrat volitelné semináře - jedná se o specializaci směřovanou hlavně k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na VŠ. Příprava na vysokoškolskou vědeckou práci je zahrnuta ve Středoškolské odborné činnosti, jejíž výsledky studenti prezentují na Studentské konferenci.

Studium je doplněno také nepovinnými předměty a volnočasovými aktivitami podle potřeb a zájmu studentů – nabízíme jazykové kurzy s rodilými mluvčími, cvičení z českého jazyka, sportovní kurzy apod.

Na stránku Institutu Na stránku mateřské školy Na stránku základní školy Na stránku gymnázia
Česky English