Osmileté studium

Gymnázium osmileté (všeobecné) je určeno žákům, kteří úspěšně ukončili 5. ročník základní školy a mají zájem o nadstandardní studium. Náplň výuky odpovídá vyššímu stupni základní školy a čtyřletého gymnázia. Zaměření je všeobecné, přírodovědná i humanitní složka je vyvážena. Cílem je kvalitně připravovat studenty na státní maturitu a vysokoškolské studium. Naše gymnázium není ohroženo optimalizací sítě SŠ. Průměr školy je dlouhodobě 15 žáků ve třídě, maximálně však 20 žáků na nižším stupni gymnázia (25 žáků na vyšší stupni).

Důraz v hodinové dotaci je kladen na cizí jazyky - nadstandardně dotovaný anglický jazyk mají žáci od primy, německý, španělský či ruský jazyk přibývá v sekundě, od kvarty jsou zařazeny hodiny konverzace s rodilým mluvčím. Značnou pozornost věnuje naše škola informačním technologiím, které jsou vyučovány aproboavným pedagogem v moderně vybavené učebně od primy do sexty jako povinný předmět, dále je možnost volitelného semináře. Velký důraz je tedy kladen na předměty, z nichž studenti budou pravděpodobně maturovat – český a anglický jazyk, matematika, informatika, základy společenských věd.

Na úvod studia věnují naši odborníci pozornost tomu, jak se učit. Každoročně v září odjíždějí žáci primy a sekundy (popř. prvního ročníku čtyřletého běhu studia) na seznamovací pobyt.

V průběhu studia mají žáci možnost účastnit se jazykově zaměřených kurzů v zahraničí – hlavně v anglicky i německy mluvících zemích. Součástí studia je výběrový lyžařský výcvikový kurz a letní sportovní kurz. Důležitou částí výuky jsou humanitní a přírodovědné projektové výuky a mnoho dalších projektů.

V septimě a ještě větší měrou v oktávě si studenti mohou vybrat volitelné semináře - jedná se o specializaci směřovanou hlavně k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na VŠ. Příprava na vysokoškolskou vědeckou práci je zahrnuta ve Středoškolské odborné činnosti, jejíž výsledky studenti prezentují na Studentské konferenci.

Studium je doplněno také nepovinnými předměty a volnočasovými aktivitami podle potřeb a zájmu studentů – nabízíme jazykové kurzy s rodilými mluvčími, cvičení z českého jazyka, tvůrčí psaní, výtvarné dílny, sborový zpěv, sportovní hry apod.

Na stránku Institutu Na stránku mateřské školy Na stránku základní školy Na stránku gymnázia
Česky English