Rozšířená výuka jazyků

Naše škola se mimo jiné zaměřuje na rozšířenou výuku mateřského jazyka i cizích jazyků – angličtiny, němčiny, ruštiny či španělštiny. Připravujeme jak na státní maturitu, tak na mezinárodní jazykové zkoušky. Rovněž se účastníme projektu CLIL , který zavádí cizí jazyky i do jiných předmětů.

Český jazyk a literatura

Žáci jsou během studia nadstandardně a aktivně seznamováni se světovou i českou literaturou (i v rámci projektové výuky), vzdělávají se ve slohu a komunikaci i ve znalostech gramatiky; seznamují se také s kvalitní kinematografií a mediální výchovou vůbec. Pro mladší žáky je rovněž otevřen nepovinný reedukační seminář českého jazyka. Starší studenti jsou intenzivně a profesionálně připravováni na státní maturitní zkoušku, mají také možnost navštěvovat literární seminář.

Anglický jazyk

Bez dobré znalosti angličtiny se dnes student neobejde, proto věnujeme její výuce patřičnou pozornost. Žáci mají lekce anglického jazyka zařazeny od počátku do konce studia v nadstandardní časové dotaci, výuka probíhá v malých skupinách – už tak malé třídy se v případě potřeby ještě dále dělí podle úrovně znalostí, aby byl zajištěn opravdu individuální přístup. Navíc studenti postupně navštěvují i hodiny anglické konverzace, popř. semináře. Škola a žáci se rovněž zapojují do mezinárodních projektů (P.A.R.K. English Exam Centre), vyjíždějí také sbírat zkušenosti do zahraničí (jazykové kurzy v Londýně). Škola rovněž aktivně spolupracuje se zahraničními lektory s certifikáty Cambridge (kvalifikovaní zkoušející) – do výuky je každoročně zařazen English Week, tedy týden intenzivní výuky angličtiny pouze s rodilými mluvčími. Škola připravuje studenty nejen na státní maturitu, ale jako partner autorizovaného zkouškového centra Cambridge ESOL také na mezinárodní jazykové zkoušky:

PET – Preliminary English Test

PET je zkouškou pro studenty, kteří jsou schopni vyrovnat se s běžnou komunikací – mluvenou i psanou - s rodilými mluvčími. Měli by být schopni číst jednoduché články a příručky, psát dopisy atd. Ke složení zkoušky je potřeba asi dvou třetin znalostí nutných pro zkoušku FCE. Zkouška je oblíbena mezi mladými studenty jako předstupeň FCE.

  • stupeň znalostí dle Rady Evropy: B1
  • pokročilost: mírně pokročilý
  • zkouška PET je uznávána i státními orgány v České republice

FCE – First Certificate in English

FCE je nejrozšířenější ze zkoušek Cambridge ESOL. Složení zkoušky FCE vyžaduje ovládání angličtiny na dostatečné úrovni i v širším spektru praktických situací zahrnujících studium, obchod a průmysl.

  • stupeň znalostí dle Rady Evropy: B2
  • pokročilost: středně pokročilý

Zkoušky Cambridge ESOL jsou uznávány prakticky na všech univerzitách v anglicky hovořících zemích i v ostatních státech. Jako doklad o dosažené jazykové úrovni je uznává většina zaměstnavatelů (i v ČR) vznášejících nároky na jazykové vzdělání.

Německý jazyk

Znalost němčiny patří odedávna k jazykové výbavě každého Středoevropana, což v našem regionu platí dvojnásob. I kvůli tomu, že mnoho našich studentů se během vysokoškolského studia může "ocitnout" na některé z německých či rakouských univerzit, učíme naše žáky německému jazyku již od sekundy. V dalších letech se jazyku věnují i v hodinách konverzace, absolvují mnoho zajímavých projektů i studijních výjezdů do německy mluvících zemí.

Ruský jazyk

Nebojte se azbuky, jejíž kořeny můžeme hledat u nás na Moravě. Máme aprobované pedagogy pro výuku opět populárního slovanského světového jazyka – ruštiny. Pro jednu skupinu žáků sekundy jsme tak otevřeli na přání rodičů ve školním roce 2013/2014 i výuku ruského jazyka. Máme možnost kurzů s rodilou mluvčí. AKADEMIA jako první v České republice spolupracovala s prestižním gruzínským lyceem v Tbilisi.

Španělský jazyk

Od roku 2014 jsme na přání rodičů začali vyučovat také španělský jazyk, v němž žáky vzdělává rodilý mluvčí.

Výuka dalších cizích jazyků

V případě zájmu studentů můžeme zajistit výuku latiny (nabízíme jako povinně volitelný seminář v posledních dvou ročnících školy) či polštiny (rodilá mluvčí). Další aprobované pedagogy pro případné další jazyky (francouzštinu...) jsme schopni zajistit dle studijních skupin, které vytváříme na základě každoročního průzkumu mezi žáky a rodiči.

Pro (integrované) studenty se specifickými vzdělávacími potřebami jsou vypracovávány individuální vzdělávací plány (IVP). Samozřejmostí je individuální přístup a konzultace podle potřeb studentů. Takovýto přístup umožňují právě i menší studijní skupiny.

Na stránku Institutu Na stránku mateřské školy Na stránku základní školy Na stránku gymnázia
Česky English