Kompetence, komunikace, konkurenceschopnost

V roce 2009 měl premiéru školní vzdělávací program pro žáky vyššího stupně gymnázia. Jeho název Kompetence, komunikace, konkurenceschopnost, doplněný motivačním podtitulem „Učíme se být úspěšnými …“, vypovídá o naší připravenosti provést studenty následnými čtyřmi roky k maturitní zkoušce a ukázat jim cestu k celoživotnímu vzdělávání.

Vzdělávací program je v souladu s doporučením Rámcových vzdělávacích programů (RVP G ), cílem je poskytnout dostatek informací, aby byl utvořen základ kvalitních znalostí, rozvíjení dovedností a utváření postojů.

Na gymnáziu jsou vytvořeny vzdělávací oblasti, z nichž vychází jednotlivé vzdělávací obory (předměty). Rozložení výuky do hodin nabízí Učební plán.

Výukou se prolínají průřezová témata, která jsou významnou součástí vzdělávání. Všechna jsou integrována do předmětů včetně všech svých tematických okruhů. Došlo i k integraci obsahu některých předmětů do jiných.

Zvolené výchovné a vzdělávací strategie, tedy metody a formy práce, vedou u žáků k rozvíjení kompetencí i rozvoji osobnostních a sociálních dovedností. Při výuce klademe důraz na komunikaci, logické myšlení, schopnost učení se v souvislostech a schopnost využívat získaných znalostí a dovedností v praktickém životě.

Učíme naše žáky vybírat nejdůležitější informace z učebních a odborných textů, pracovat se slovníky, encyklopediemi, vedeme žáky ke zvolení vhodné strategie učení. Učíme je, aby uměli své poznatky využívat v praxi, dokázali pracovat nejen samostatně, ale i ve skupině, aby cítili zodpovědnost za výsledky své práce. Žáci se učí vhodně formulovat a vyjadřovat své myšlenky, volit přiměřené komunikační prostředky, vyhodnocovat správně komunikační situace, učí se i naslouchat druhým a respektovat jejich názor, vhodně reagovat a zapojovat se do diskuze. Žáky vedeme k toleranci, respektu a kamarádskému chování a jednání.

V současné době jsme na naší škole v odbobí udržitelnosti projektu "Příroda v obrazech", jehož významnou částí je propojení průřezových témat Mediální výchovy a Environmentální výchovy a jejich začlenění do výuky. Humanitní složku ŠVP podporuje projekt Učíme o Moravě. Oba projekty proběhly s podporou ESF.

Jsme připraveni dojít ke společnému cíli zvanému maturita a dát všem našim žákům možnost nastoupit cestu k dalšímu vzdělávání.

Na stránku Institutu Na stránku mateřské školy Na stránku základní školy Na stránku gymnázia
Česky English